OBINITSA MUUSIUM om kodonõ kotus, koh saat kaia’ ja kumpi’ innist seto naisi kõrralist näpotüüd ja talokraami, mia’ omma’ päämätselt kokko kogot lähebist küllist.

Obinitsa muusiumi nimetüse ala k´au Obinitsa Seto Muusiumitarõ, Luikjärve talo ja Meremäe torn.

Parhilla’ om päämäne muusiumi tüütegemisi ja kokkosaamisõ kotus Muusiumitarõ, koh om ka’ hulga seto rõivit kaemisõst ja uurmisõst. Luikjärve talo om Tobrova küläh, talo eis’ om viil kobendamisõl ja kõrdasäädmisõl. Meremäe torn jääs Vahtsõliina sõtjalõ tiipääle. Sinnä’ torni tasos üles minnä ja kaia’ ümbretsõõri, säält võit nätä’ ka’ Petsere liina kullatsit mastõra riste.

Obinitsa Muusiumitarõ ja Luikjärve talo kõrval omma’ ts´assona’.

Muusiumih om väläh turismiinhvo Setomaa, Võromaa ja Põlvamaa kotsilõ ja om ka’ WiFi . Saat osta’ nii näpotüüd, setokeelitsit raamatit, tsõõrikplaatõ ja viil pall´o huvtavva kraami. Muusiumih om mõni riiolitäüs raamatit kotusõpääl kaemisõs ja lugõmisõst.

Obinitsa Seto Muusiumitarõ om Obinitsa külä süämeh. Tarõ keskpaigah om suur ahi, mia and lämmind ja tege olõmisõ kododsõst. Muusiumih saat kaia’ ja lukõ’ Setomaa aoluust, kaia’ innitsit tüütegemisõ asju, naisi p´eenokõist ja korralist näpotüüd. Kinkõl om aigu, õt korrast istu’ tsõõriklavva ümbre, õt elost siih ja muial juttu aia’, sis nuilõ paktas ka’ tsäiu ja karamelkit. Kõrraldõdas opitarri: kõnõldas ja saat laskõ’ hinnäst panda’ seto naase rõivih ja tutvustõdas seto laulu. Päämene jago muusiumi kraamist om lähebidõ külli elämisist kokko kogot.

Muusiumi alostaja oll innine raamadukogojuhataja Sillaotsa Liidi (1933-2016), õt olõs kotus koh näüdädä ja seletä’, kuvvamuudu ja kiä’ omma’ Setomaal elänü’.

Muusiumi maja om ehitänü’ aastagal 1922 Ilvese Maks. Aastagil 1945-1965 oll majah Võro Kooperatiivi puut, 1965-1994 raamadukogo, minkõ juhatajast ollegi’ Sillaotsa Liidi. Maja sais aastakki tühält, ja sis hilläkeiste näkas Liidi siiä’ seto kraami kokko tuuma ja huvilisi vasta võtma. 3. juunil 1995 õnstõdi maja papi puult ar’ ja tuud päivä loetas muusiumi sünnüpääväst.

Luikjärve talo om Tobrova küläh ja k´au no’ Obinitsa muusiumi ala. Talo om tuu kotusõ pääle ehitet seto traditsioonilisõ talo perrä kinnidse moroga’ eläminõ.

Talo om Obinitsast 4 km Meremäe poolõ ja om suurõ tii päält nätä’. All oroh juusk Tuhkvitsa uja, kost vanastõ pereh tõi vett. Huunõ’ omma’ ehitet 19. saandi peräotsah.

1995. aastagal om filmit perre töid, tegemisi ja mõttit.: https://arhiiv.err.ee/vaata/kodu-mu-kullano

Talo kõrval om lihavõttõpühä ts´asson.

Luikjärve talo tetäs külälisilõ õgapäävätselt vallalõ paari aastaga peräst, sis saat kaia’ vanna elämist lähebält ja naatas kõrraldamma kooltuisi, aoluhõngulisi programmõ. Tooni’ aoni’ saat sisse ettetelmisõl ja talo näütämisõ pääväl. 

Taloh kõrrastadas huunit ja säetäs kõrda vana ahi, õt olõs hüä olla’ innidseh seto perre taloh.

PILET:

Muusiumipilet opilasõlõ 2 euro, täüskasunulõ 5 eurot.

Tutvustaja 1 tunn mass 20 eurot, võõrkeeline 30 eurot (vinne, inglise kiil).

Ku tahetas muusiumi tulla’ välähpuul tüüaigu, sis lätt hinnalõ mano 10 eurot.

Ilma rahalda’ omma’ väiko’ latsõ’ kooni’ 8aastagani’, muusiumitüütäjä’, vigalitsõ’ inemisõ’ üteh saatjaga’, gruppõ saataja’, aotiinjä’, represseeridu’, Setomaa valla uma’ inemisõ’.

Ilma rahalda’ saat muusiumi 18. mail, sis om rahvusvaheline muusiumipäiv ja 3. juuni, sis om Obinitsa muusiumi sünnüpäiv.

Saat telli’:

    1.  Seto tarõ ja rahvarõiva’

Obinitsa muusiumitarõh kõnõldas, kuvvamuudu 20. saandi edeotsah seto’ elli’, määne näkk tarõ vällä, midä süüdi, mäntsit töid ja pita peeti, mäntse’ olli’ setokõisi rõiva’.

     2.  Jalotus müüdä Obinitsa küllä

Näüdätäs ja kõnõldas kuvvmuudu ja mille om Obinitsa külä aoh muutunu’.

    3. Luikjärve talo ja Tobrova ts´asson

Näüdätäs Luikjärve tallo, koh om kinnine moro ja k´audas kõrval Tobrova ts´assonah.

    4. Näpotüü opitarõ

Opatas miihi peen´okõisi vöie tegemist: klaasisuuvüü, hargivüü, pilonõglavüü. Hind leptäs erälde kokko, ku om tiidä’ mitu inemist, määne vüü ja pall´o lätt vüü pääle langa. 

    5. Seto keele tunn

Lühkokõnü jalotus müüdä seto keele sõnnu: kuis üts ja sama sõna om seto keeleh ja kuis eesti keeleh. Kuis nuu’ kats lähkokõist kiilt omma’ mõntkõrd nii kavvõlitsõ’, õt võidas võlssi tõõnõtõõsõst arvu saia’ vai saia-ai kuvvagi’ muudu jako, õt midä üldäs.

    6. Teoreetiline ja praktiline seto söökide õpituba

 Kõnõldas ja tetäs mõnt seto süüki

    7. Kuuholõk muusiumih

Võit aoluulisõh kotusõh pitä’ seminari vai kuuholõkit. Hind om 10 eurot tunni iist.